Akademik Konsey

Her okulda, bölüm başkanları ve bölüm/zümre temsilcilerinden oluşan Okul Akademik Konsey oluşturulur. Anılan konseyin başkanı okul müdürüdür. Konseyin görevleri şunlardır:

  • İki haftada bir olmak üzere belirlenmiş rutin bir saatte toplanır.
  • Toplantının gündem maddeleri okul müdürlüğünce ilgililere en az üç gün önceden maille duyurulur. Kurul üyeleri gündemde yer almasını istediği maddeleri toplantıdan en az iki gün önce okul müdürlüğüne maille bildirir.
  • Kurulun bir karar defteri bulunur. Alınan kararlar ve görüşmeler, karar defterine yazılır ve kurul üyelerince imzalanır. Kurulun sekretaryası kurulun ilk toplantısında belirlenir.
  • Toplantılara, okul müdürü başkanlık eder. İzinli ya da sağlık istirahatli olduğu günlerde Müdür Yardımcısı ya da kurul üyelerinden en kıdemlisi toplantıyı yönetir.
  • Toplantıların aksatılmadan belirlenen rutin gün ve saate yapılması esastır. Resmi tatillere ya da Valilikçe tatil edilen günlere gelen toplantılar, ilk uygun iş gününde yapılır.
  • Toplantılarda, bölümler arası/disiplinler arası iş birliği gerektiren konular karara bağlanır.
  • Okulun eğitim ve öğrenim sürecine dair, her türlü konu konuşulur, karara bağlanır.
  • Toplantılarda alınan kararlar, bölüm başkanları ve temsilcileri tarafından bölümündeki öğretmenlerle paylaşılır.