Okul Öğrenci Konseyi

İZBİLİM Kolejinin katılımcı yönetim anlayışının olmazsa olmazlarından biri de Öğrenci Konseyidir.

 • İZBİLİM Kolejinin ilkokul, ortaokul ve liselerinde, her eğitim ve öğrenme yılı ekim ayı içinde her şubeden bir şube temsilcisi seçilir ve o temsilciler, okulun Temsilciler Kurulunu oluşturur. Şube temsilcilerini, şubedeki öğrenciler kendi aralarından, şube sınıf öğretmeninin gözetiminde kapalı oy açık tasnifle yaparlar.
 • Ayrıca her okulda, o okulun öğrenci başkanlığı seçimi de yapılır. İsteyen her öğrencinin aday olması sağlanır. Adaylık başvuruları, seçimlerden sorumlu ilgili Müdür Yardımcısına yazılı olarak yapılır. Adayların kendilerini tanıtmaları için bir haftadan az olmamak üzere Okul Müdürlüğünce zaman tanınır, toplantılar, mitingler yapmaları için mekanlar tahsis edilir. Seçimler için sandık ve sandık kurulları oluşturulur. Sandık Kurullarında adayların önereceği birer öğrenci ve kurul başkanı olarak da okul müdürlüğünün belirlediği bir öğretmen bulunur.
 • Tüm Okul Başkanlarından OKUL ÖĞRENCİ KONSEYİ oluşur. Okul Başkanlarının seçiminin tamamlanmasından en geç iki gün içinde OKUL ÖĞRENCİ KONSEYİ toplanarak aralarından bir öğrenciyi KONSEY BAŞKANI seçer.
 • Okuldaki tüm şube temsilcilerinden okul öğrenci meclisi oluşur. Meclis seçimlerin tamamlanmasını takip eden bir hafta içinde öğrenci konseyi başkanının başkanlığında toplanır ve yıl içinde yapılacak çalışmaları görüşür, karara bağlar ve onay için kampüs müdürüne sunar.
 • Öğrenci meclisi ve konseyinin çalışmalarına rehberlik etmek, destek olmak üzere (aynı zamanda kampüsteki seçim süreçlerini yönetmek üzere) kampüsteki okullardan birinin müdür yardımcısı ile okul PDR servisi kampüs müdürü tarafından görevlendirilir.
 • Seçim takvimi, adaylarda aranacak koşullar, seçimlerde uyulacak koşullar hakkında seçimden en az 15 gün önce okul müdürlüklerine duyuru yapılır, sınıf öğretmenleri sınıfta öğrencileri süreç hakkında bilgilendirir.
 • Seçimlerde aday olacak öğrencilerin herhangi bir disiplin cezası almaması esastır.
 • Seçimlerin demokrasi kültürünü geliştirmek olduğu unutulmamalıdır. O nedenle seçim süresince adayların görüşlerini açıklamak üzere tüm adayların katılacağı açık oturumlar, mitingler düzenlenir. Okul müdürlüklerinden izin alınmak kaydıyla uygun yerlere afiş ve pankartlar asılır, dijital panolarda videolar yayımlanır, sosyal medya hesaplarında duyurular yapılır. Tüm bu etkinliklerde, adayların birbirine ve görüşlerine saygılı olmaları önemlidir. Uygun olmayan söz ve davranışlar sergileyen, hakaret ve incitici söz ve davranışlar sergileyen aday/adaylar okul müdürlüğü tarafından gerekirse adaylıktan çıkarılabilir.

Görevler

Okul Başkanı

 • Öğrenim gördüğü okul kademesinde okul süreçleriyle ilgili görüş ve önerilerini, okul müdürlüğü ve Okul Öğrenci Konseyi Başkanıyla paylaşmak.
 • Okul Müdürlüğünün uygun gördüğü etkinlik ve programların komisyonlarına katılmak, görüş ve öneriler sunmak.
 • Davranış ve başarılarıyla model olmak.

Okul Meclisi

 • Kampüsle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
 • Yıllık Çalışma Programı hazırlayarak Kampüs Müdürlüğünün onayına sunmak.
 • Toplantı ve sayılarını belirlemek. (her dönem en az bir kez)
 • Okul Öğrenci Konseyi Başkanının çağrısı ve Kampüs Müdürünün onayıyla ile gerektiğinde olağanüstü de toplanır.
 • Toplantılarda bir başkan ve en az iki yazman bulunur. Görüşmeler tutanak haline getirilir ve sorumlu müdür yardımcısına arşivlenmek üzere sunulur.

Okul Öğrenci Konseyi ve Başkanı

Okul Öğrenci Konseyi, kampüsteki öğrencileri temsil etmek üzere oluşturulmuş en üst icra organıdır. Okuldaki eğitim ve öğrenme ile okul işletmesine ait, yemek, öğrenci servisi gibi konularda, Kampüs müdürüne görüş ve öneriler sunar. Konsey, ayda bir kez belirlenen günde toplanır, gündemdeki konuları görüşür, görüşmeleri ve kararları not alarak Kampüs müdürüne sunar.

Ayrıca Öğrenci Konseyi Başkanı

 • Beslenme Kurulu Öğrencileri temsilen katılır ve görüş ve öneriler sunar.
 • Mezuniyet Törenlerinde öğrenciler adına konuşmalar yapar.
 • Okulun tanıtım etkinliklerine katılır, gerektiğinde sunumlar yapar
 • Öğrencilerden gelen talepleri değerlendirerek, Kampüs Müdürlüğüne sunar.
 • Okul adına proje önerileri hazırlar, Okul Müdürlüklerine sunar.
 • Davranışları, okul kurallarına uyumu konusunda daima model olur.