İZBİLİM Koleji Öğretmen ve Yöneticilerden Beklenen/İstenen Temel Yetkinlikler

Çalışma yaşamında yaratıcı, fark yaratan uygulamalar yapmak, özgün fikirler üretmek,

Yeni ve farklı bakış açılarına açık ve uyumlu olmak,

Yeniliğin geliştiği alanlarda yaratıcı fikirlerle somut ve yararlı yardımlarda bulunmak,

Anlamaya yönelik doğru akıl yürütmek,

Farklı bakış açılarını netleştirmeye ve daha etkili çözümler üretmeye yönelik sorular belirlemek ve sormak,

Problem çözmek ve soruları yanıtlamak üzere bilgiyi sınırlandırmak, çözümlemek ve birleştirmek,

Konuşurken ve yazarken düşünceleri, fikirleri açık ve etkili bir şekilde birleştirip kullanmak,

Farklı takımlarda etkin çalışabilme becerisi göstermek,

Ortak bir amaca ulaşabilmek için gerekli çabayı gösterecek şekilde esnek ve istekli olmak,

İş birliğine dayalı çalışmalar için sorumluluğu paylaşmak,

Problemlerin çözümüne yönelik olarak; bilgiye yeterli ve etkili düzeyde ulaşmak, bilgiyi eleştirel ve yeterli düzeyde değerlendirmek, doğru ve yaratıcı bir şekilde kullanmak,

Bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak,

Medyadaki iletilerin hangi amaçlara yönelik ve hangi araçları, özellikleri ve yenilikleri kullanarak nasıl yapılandırıldığını anlamak,

İnsanların iletileri nasıl farklı yorumladığını, değer yargılarının ve bakış açılarının nasıl işe koşulup koşulmadığını, medyanın inanç ve davranışları nasıl etkilediğini gözlemek,

Bilgiye erişmek, yönetmek, bütünleştirmek, değerlendirmek ve yaratmak üzere dijital teknolojileri, iletişim araçlarını ve/veya ağları uygun kullanmak,

Bilgiyi araştırmak, düzenlemek, değerlendirmek ve paylaşmak üzere teknolojiyi araç olarak kullanmak ve bilginin erişimine, kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak

Farklı rol ve sorumluluklara uyum sağlamak,

Karmaşık ve önceliklerin değiştiği ortamlarda etkin/esnek olarak çalışmak

Kendi anlayışını ve öğrenme gereksinimlerini gözlemlemek,

Uzmanlaşmak üzere temel becerilerin ve/veya eğitim ve öğrenme programının sınırlarını aşarak kendi öğrenme sınırlarını ve fırsatlarını keşfetmek, genişletmek,

Becerilerini profesyonel düzeye yükseltmek üzere girişimlerde bulunmak,

Başkalarının gözetimi olmaksızın görevleri tanımlamak, öncelik sırasına koymak ve tamamlamak,

Zamanı etkili kullanmak ve iş yükünü idare etmek,

Öğrenmenin yaşam boyu bir süreç olduğuna ilişkin kararlı davranışlar sergilemek,

Takım üyeleriyle uyumlu ve üretken bir şekilde çalışmak,

İşin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yüksek standart ve hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak,

Titiz ve olumlu iş etiği sergilemek (örneğin; işe zamanında gelmek, güvenilir ve adil olmak, dedikodu yapmamak...

Diğerlerini belirli bir hedefe yönelik etkilemek ve yönlendirmek üzere bireyler arası problem çözme becerileri kullanmak,

Ortak bir hedefe ulaşmak üzere diğerlerinin güçlerini düzenlemek,

Zihninde toplum yararını düşünerek sorumlu davranmak,

Sorunun değil çözümün parçası olmak,

Daima pozitif geri bildirim dili kullanmak,

Eğitim ve yönetim alanlarında değişim ve dönüşümleri izlemek, kendini sürekli güncellemek,