İZBİLİM İlkokulu (Primary School)

Çocuğunun sosyal doğumunun gerçekleşerek, bireysel kimlik ve kişiliğinin şekillenmeye devam ettiği dönemdir.

İZBİLİM İlkokulunda öğrenciler, yalnızca nota dayalı ölçme araçları ile değerlendirilmezler. Derslerde aynı zamanda, alternatif ölçme ve değerlendirme araçları da kullanılır. Rubrik (Öğrenci ve öğretmenler tarafından ortak olarak belirlenen kriterler çizelgesi) çalışmalarıyla öğrencinin olumlu davranışlara ve öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık düzeyinin artmasına ve bireyin kendisini daha yakından tanımasına yardımcı olunur.

Öğrencinin çalışma alışkanlığı, tutum, davranış ve beceri gelişimi her ders için ayrıntılı olarak ayrı ayrı ele alınır ve davranış gelişim raporu veliyle paylaşılır.

İlkokulda, zaman planlaması ve yönetimi önemsediğimiz konulardandır. Bu nedenle dinlenme (teneffüs) aralarında zil çalınmaz, öğrenciler ve öğretmenler uygun yerlere konulmuş saatlere bakarak derse giriş ve çıkısı birlikte yönetirler.

Merakın, en önemli ve etkili bir öğrenme motivasyonu olduğunu kabul ederiz. Bu nedenle eğitim ve öğrenme aşamalarında merak uyandıracak ön çalışmalara yer veririz.

İlkokul öğrencileri için oyun en iyi öğrenme araçlarından biridir. Onların hayal güçlerini geliştirmek ve kendilerini ifade etmelerini sağlamak açısından yaratıcı drama teknikleri kullanır, diğer disiplinler ile işbirliği yaparız.

Demokratik kültürün küçük yaşlarda oluşması nedeniyle öğrencilerin sınıf ve okulla ilgili kararlarda söz sahibi olmalarını sağlar, Öğrenci Konseyinde görev almalarını teşvik ederiz.

Portfolyo / Öğrenci Merkezli Sunumlar:

1-4. sınıf öğrencileri bir yıl boyunca edindikleri bilgi, tutum, davranış ve becerilerine ilişkin gelişimlerini bizzat kendileri annelerine ve babalarına sunarlar. Bu sunumlar, yılda iki kez tekrarlanır.

Sunum günü anne-baba ve çocuk okula gelirler. Akademik dersler (Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik ve İngilizce) için sınıfta, uygulamalı dersler (Bilişim teknolojisi, Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar) için bu derslerin uygulandığı mekanlarda olmak üzere çocuklarının isteğine bağlı olarak seçilen etkinlikler dolaşılarak, öğrencinin öğrendikleri ve becerilerinin kendisi tarafından aktif bir şekilde paylaşılmasıdır. Dolayısıyla öğrencilerin anneleri ve babaları, çocuklarının gelişimlerini, bizzat çocuklarının yaptığı sunumlarda görme fırsatı bulurlar.

1-3.sınıflarda öğrencilerin gelişimi aylık gözlem formları ile izlenir. 4.sınıfta her ünitenin belirli bölümlerinde ilgili kazanımları kazanıp kazanmadıkları izleme testleri ile kontrol edilir ve geri besleme çalışmasıyla eksikler ve yanlış öğrenmeler tamamlanır.

2.sınıftan itibaren öğrencilerin sınıf içi performanslarını ve bilgi düzeylerini değerlendirmek üzere anlık sınavlar verilir. Bu sınavlar öğrenciyi notlandırmaktan çok, öğrenmelerindeki kalıcılığı saptamak açısından önemlidir.

Ayrıca, 4.sınıfta öğrenci başarısını değerlendirmek, ortaokul hazırlamak gibi amaçlarla daha çok sayıda sınav ve değerlendirme uygulaması yapılır.

Derslerde, öğrencilerin araştırma merakı ve bilincini uyandırmak amacıyla uygulamaya yönelik çok yönlü proje çalışmalarına ağırlık verilir. Projelerde öğrenciler araştırma yollarını öğrenirlerken, aynı zamanda çevreyi tanıma ve çevreyle ilişki kurmaya da yönlendirilirler.

İlkokulda kitap okuma alışkanlığını önemseriz. İZBİLİM İlkokulu öğrencilerinin her biri yılda yaklaşık 25-30 adet kitap okumalıdır. Bu alışkanlığın kazandırılabilmesi ve kalıcı hale getirilebilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar:

 • Okulumuzun tüm seviyelerinde her şube, okul kütüphanemizde haftada bir ders saati okuma yapar.
 • Kütüphane saatinin dışında: Öğretmenlerimiz tarafından öğretim yılı başında belirlenen kitaplar Türkçe derslerinde Sürece Dayalı Okuma, İşbirlikli Okuma Çemberi gibi yöntem ve teknikler kullanılarak sınıfta okunur ve çalışmaları yapılır.
 • Her yıl, tüm okullarımızı kapsayan Geleneksel İZBİLİM Kitap Fuarı ve Söyleşi Günleri düzenlenir. Bu etkinlik boyunca öğrenciler yazarlarla ve çeşitli sanat, bilim ya da özel alanlardaki usta isimlerle söyleşilere, özel atölye çalışmalarına yaş gruplarına göre katılırlar.

Veli Görüşme Programı

İlkokul, temel alışkanlıkların ve becerilerin kazanıldığı bir dönemdir. Bu dönemde öğrencilerin eğitim ve öğrenmeyle ilgili yaşayabilecekleri her türlü sorun, ailenin yakın desteği ve iş birliği ile çözümlenebilir. İZBİLİM İlkokulunda, ailenin bilgisinden de yararlanarak öğrenciyi en iyi şekilde tanımak, öğrencinin tam ve çok yönlü gelişmesini sağlamak, okul-veli işbirliğini geliştirmek, okul-öğrenci-veli anlayış birliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak bireysel veli görüşmeleri yapılmaktadır. Bu görüşmelerde, öğretim programı uygulamaları, öğrencinin başarısı ve öğrenme eksikleri konusunda bilgi alışverişi yapılır.

STEM, Maker, Kodlama Etkinlikleri

Analitik düşünme, problem çözme, tasarım odaklı düşünme vb. beceriler eğitim sistemlerinde kritik bir öneme sahiptir, birçok ülke eğitim sistemlerinde bu becerileri merkeze alan köklü değişiklikler yapmaya başlamışlardır. Erken yaşta kodlama eğitimi ve robotik çalışmaları öğrencilerin disiplinler arası çalışmalar yapmalarına ve 21.yüzyıl becerilerini kazanmalarında etkilidir. Ezberleyen, sorgulamayan ve eleştirmeyen nesiller yerine 21.yüzyıl becerileriyle donatılmış yaratıcı bireyler yetiştirilmesi için İZBİLİM Kolejinde anaokulundan liseye kadar uluslararası ve ulusal platformlarda proje üretecekleri STEM-Kodlama dersleri verilmektedir.STEM-Kodlama dersi; erken yaşta algoritmik düşünme becerilerini geliştirmelerini ve farklı alanlarda sorunlarla karşılaşma durumunda yaratıcı düşünmelerini, problemleri çözebilmelerini amaçlamaktadır.

Ödev Politikası

Öğrencilerin sorumluluk bilinci kazanmaları, öz düzenleme ve motivasyon geliştirmelerini sağlamak amacıyla günlük ödevlendirmeler yapılmaktadır. Ödevlendirmeler; araştırma, uygulama ve tekrar niteliğinde dersleri ve temel yaşam becerilerini destekleyici niteliğe sahiptir. Ödevlendirmeler, günlük 30-45 dakika içerisinde tamamlanacak şekilde planlanır.

Öğrenmeye Katılım ve Öğrenme Ortamları

Okullumuzda eğitim ve öğrenme uygulamaları öğrencinin aktif katılımını sağlayacak şekilde düzenlenir, yaparak yaşayarak öğrenme sağlayacak uygulamalar gerçekleştirilir.Okulumuzda öğrenmenin her yerde ve her zaman gerçekleştiği ilkesiyle derslik dışı ve içi tüm fiziki ortamlar öğrenme ortamı olarak değerlendirilir.

İlkokulda Dünya Dilleri Öğretim Yaklaşımlarımız

Erken yaşta anadilinden farklı dil öğretiminin amaçları, çocukların farklı kültürlere olan bakış açılarını zenginleştirmek, farklı bir dil öğrenmeye olumlu tutum geliştirmelerini ve bu olumlu tutumlarını, hayat boyu öğrenme düzlemine taşımalarını sağlamaktır. Dil öğretimi dört dil becerisi geliştirecek şekilde, disiplinler arası yaklaşımla Türk ve gerektiğinde native speaker öğretmenler tarafından verilir.

Genel olarak amaçlarımız;

 • Dilin bir iletişim aracı olduğunu kavrayabilmesi
 • Öğrendiği yeni dilin Türkçe’ den farklı bir dil olduğunu kavrayabilmesi
 • Öğrendiği yeni dilde seviyesine uygun sözcükleri kavrayabilmesi
 • Öğrendiği yeni dilde seviyesine uygun diyalogları anlayabilmesi
 • Anadilinden başka bir dil öğrenmeye istekli olması
 • Yeni diller dil kullanmaya istekli olması
 • Farklı ülkelerin kültür ve değerlerinin farkında olması
 • Öğrendiği yeni dilin konuşulduğu ülkenin kültür ve değerlerine hoşgörülü yaklaşabilmesidir

Daha ayrıntılı bilgiler, DÜNYA DİLLERİ başlığımızda verilmiştir.

İlkokulda Sanat ve Spor Yaklaşımımız

Öğrencilerimizin sanat ve spor alanlarına ilgilerini artırmak, bir yaşam kültürü haline getirmelerini sağlamak, yetenekli olanları geliştirmek ve yönlendirmek amaçlarını taşır. Her öğrencinin en az bir sanat ve spor alanıyla ilgilenmesi o alanın kültürüyle donanması esastır. Sanatçı ya da sporcu olamasalar bile, bir resim sergisinde değerlendirme yapabilmesi, tiyatroya, konsere gitmesi, oyun ya da sergilerde yorum/değerlendirme yapabilmesi, spor müsabakalarına gitmesi, olumlu seyirci kültürü kazanmaları hedeflenir.

Müzik/Spor

İZBİLİM Koleji'nde, en az 3 yıl öğrenim gören her öğrencinin en az bir müzik enstrümanı çalması, en az bir spor dalında kendini geliştirmesi hedeflenir. Ders saatlerinde bu amaçlara yönelik programlar yapılır. Gözlem, yönlendirme ve envanterler ilgili uzman öğretmenler tarafından yapılır, ailelerle paylaşılır. İlgili branşta ve enstrümanda kendini geliştirmek isteyen öğrenciler için ders dışında özel kurslar düzenlenir.

Görsel Sanatlar

Uzman öğretmenler tarafından çalışmalar yürütülür. Her öğrencinin ikinci yarı yılda kendi yaş grubunun özelliklerine göre kişisel sergisini açması sağlanır. Sergi ritüelleri ve her eserin öyküsü/mesajı öğrenci tarafından önce ailesine ve öğretmenlerine sonra da arkadaşlarına anlatılır.

Tiyatro

Çevre olanakları ölçüsünde yaş grubunu özelliklerine göre öğrenciler her yıl en az bir kez tiyatroya götürülür. Pedagojik ölçütlere uymak kaydıyla dışarıda tiyatro grupları okula getirilerek sergilemesi sağlanır. Ayrıca yaş grubu özelliklerine göre her yıl Sınıf Gecesinde kısa oyunlar sergilenir. Drama bölümü de destek sağlar.

Beden Eğitimi ve Spor

 • Sporun bir yaşam kültürü haline gelmesi asıl yaklaşımımızdır.
 • Havuzumuzda, uzman yüzme öğretmeni ve cankurtaran sertifikası olan öğretmenlerimiz gözetiminde her öğrenci mutlaka yüzme öğrenir. Ders dışında düzenlenen ücretli kurslarda da dileyen öğrencilere diğer branşlarda kurslar verilir.
 • Her öğrencinin bir spor branşına ilgi duyması için programlar yapılır.

Beslenme

 • Beslenmenin bir yaşam kültürü ve becerisi olduğuna inanırız. Aile ortamında oluşan beslenme kültürünün okulda da devam edebilmesi için ailelerle işbirliği yaparız.
 • Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde üç öğün beslenme saatine katılırlar. (Sabah ve ikindi destek kahvaltısı, öğle yemeği) Menüler, Okul Beslenme Kurulu tarafından uzman gıda mühendisleri ve diyetisyenler rehberliğinde besin ve kalori değerleri hesaplanarak aylık olarak oluşturulur ve her ayın ilk günü ailelerle paylaşılır. Yemekler, sabah ve ikindi kahvaltısı ile öğle yemeği olarak üç öğündür.
 • Öğleden sonra, tüm öğrencilere ve personele meyve ikramı yapılır.
 • İlkokul öğrencileri, okul kantinini (kafeteryasını) kullanamazlar. O yüzden harçlık verilmesine de gerek yoktur. Kafeterya ortaokuldan itibaren serbesttir.

Sağlık Hizmeti

Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemlidir.

 • Okulumuzun revirinde görev yapan tam zamanlı çalışan bir hemşire bulunur.
 • Okulda sağlık sorunu yaşayan öğrencinin ailesine okul yöneticisi tarafından hiç vakit geçirmeden telefonla bilgi verilir, acil bir durum oluşursa en yakın sağlık kuruluşuna ailenin izniyle nakli yapılır.
 • Hastalık belirtileri saptanan öğrencinin ailesine bilgi verilerek uzman bir sağlık kuruluşuna sevki istenir, sağlık kuruluşu ya da doktorun yazılı “okula devam edebilir” raporu olmadan öğrencinin okula kabulü yapılmaz.
 • Hemşire tarafından, sağlık kuruluşuna ihtiyaç duyulmayan müdahaleler okulda yapılır.
 • Tıp doktoru raporu ve ailenin yazılı izniyle öğrencinin kullanması gereken rutin ilaçlar okul sağlık birimi refakatinde öğrenciye verilir.
 • Okulun kapı kolları, tuvaletler, merdiven trabzanları gibi alanların temizliği, hijyeni ve steril hale getirilmesi, sağlık birimi tarafından denetlenir.

Güvenlik

Okullarımızda giriş ve çıkışlarda mutlaka kimlik kontrolü yapılır, ailenin yazılı izni olmadan hiç kimseye çocuklar teslim edilmez. Okul mekanların projelendirmesi de çocuklarımızın güvenliği esas alınarak tasarlanır.

Kıyafet

Okul formaları giyilir. Gün içindeki ihtiyaçlara göre öğrenci dolabında mutlaka yedek bir kıyafet bulundurulur.

Öğrenci Kulüpleri

Her yıl güncellenerek belirlenir. (Robot Kulübü, Tiyatro Kulübü, Yapay Zeka Kulübü… vb.)

Aile Etkinlikleri

Okul Aile Birliği ile birlikte belirlenir. (Eğitim Seminerleri, Veli Tiyatrosu, Piknikler. vb.)